За нас


Консултативно– терапевтичен център „Дай ръка“ предлага професионални терапевтични и консултативни услуги, предназначени за деца в широк възрастов спектър.

В центъра работят специален педагог – логопед и слухово – речеви рехабилитатор и психолог. При необходимост към екипа се присъединяват педиатър и други специалисти.

Центърът разполага с подходящо обзаведена база за работа с деца и техните родители. В процеса на работа се прилагат съвременни методи, отговарящи на най – новите тенденции в областта на езиково – говорната и психологичната терапия. КТЦ „ Дай ръка” разполага с модерна американска система за биофийдбек терапия. Системата се използва за превенция, терапия и/ или подобряване на постиженията в училище – повишаване на концентрацията, овладяване на тревожността, повишаване на качествата на вниманието. Изключително добре се повлияват различни емоционално – поведенчески, психосоматични, заекване и други говорни нарушения. В Консултативно – терапевтичен център „Дай ръка“ се извършва диагностично – консултативна и терапевтична дейност, както следва: – Диагностика с официално стандартизирани и адаптирани за България инструменти за оценка на детското развитие – познавателно, езиково – говорно, емоционално и социално; – Терапия на езикови и говорни нарушения – алалия – общо недоразвитие на речта, дислалия – неправилно звукопроизношение, заекване/ нарушение на темпа и ритъма на речта, затруднения в комуникацията / способност за разбиране и изразяване;

 

–         Психологично и логопедично консултиране и терапевтична подкрепа на деца с:

  • нарушения в интелектуалните и познавателните способности;
  • емоционални и поведенчески особености;
  • генерализирани разстройства на развитието;
  • слухови нарушения;
  • деца с проблеми с ученето / трудности с правописа, четенето, смятането, проблеми със запомнянето/;
  • дефицит на вниманието / трудности с концентрацията, грешки от небрежност, лесно разсейване/;
  • агресивност – противопоставяне, нежелание за изпълнение на изискванията на родителите;
  • хиперактивност – високо ниво на активност, импулсивност, лесна възбудимост;
  • връзки с връстници – трудности при създаване на приятелства, отхвърляне от групата;

КТЦ „ Дай ръка” има разработена методика за диагностика на цялостното развитие на детето. Обобщената информация, получена от проведеното обследване, се дава като обратна връзка на родителя, придружена с индивидуален план за работа и конкретни съвети за подкрепа на развитието на детето, от страна на родителя.

 

Екип

n1Марияна Германова – специален педагог – логопед и слухово – речеви рехабилитатор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25042012585Мария Палазова­ – психолог